Itseohjautuvissa organisaatioissa on hierarkiaa

Moni ajattelee, että itseohjautuvuuteen ei kuulu minkäänlaista hierarkiaa. Törmäsin tähän ajatukseen hierarkiattomuudesta uudelleen ja uudelleen aloitellessani diplomityötäni. Perehdyttyäni aiheeseen enemmän ymmärsin, että hierarkiattomuus ei kuitenkaan ole itseohjautuvuuden tarkoitus, sillä itseohjautuvuus tarkoittaa äärimmilläänkin vain manageriaalisen hierarkian purkua, ei kaiken hierarkian poistamista. Tämän lisäksi monet tutkimukset ovat päätyneet siihen, että hierarkiat ovat lähes erottamaton osa ihmisten välistä kanssakäymistä, ja niillä voi olla tehostavia ja positiivisia vaikutuksia ryhmän ja yksilön toimintaan. Vähitellen ajatus hierarkioiden tutkimisesta alkoi houkuttaa ja lopulta aiheekseni muodostui hierarkiat itseohjautuvissa organisaatioissa. Päädyin tutkimaan sitä, mitä hierarkiasta jää jäljelle tai millaisia hierarkioita muodostuu, kun manageriaalinen hierarkia puretaan tai siihen liittyvä suora käskyvalta poistetaan. Diplomityössäni perustan tulokseni sekä pohdintani haastatteluaineiston analyysille. Aineisto on kerätty organisaatioista, jotka kuvailevat itseään itseohjautuviksi.

Informaaleista hierarkioista vaietaan

Työssäni havaitsin ensinnäkin, että myytti hierarkiattomuudesta on vahva myös itseohjautuvien organisaatioiden sisällä. Toisekseni havaitsin, että organisaatioihin oli muodostunut erilaisia informaaleja hierarkioita. Haastatteluissa tuotiin esille, miten yksilön ominaisuudet vaikuttivat hierarkkiseen järjestäytymiseen yksilöiden välillä. Ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi pitkään firmassa oleminen tai ulospäinsuuntautuneisuus. Tämän lisäksi pääsy käsiksi muille kriittisiin resursseihin vaikutti hierarkioiden muodostumiseen. Kriittisiä resursseja ovat esimerkiksi budjetin laatiminen ja raha. Esimerkiksi ulospäinsuuntautuneet yksilöt, jotka olivat olleet organisaatioissa pitkään ja tuntevat organisaation informaalit toimintaperiaatteet, voisivat saada helpommin asioitaan aikaiseksi, vaikka virallisella tasolla kaikkien pitäisi kyetä tekemään aloitteita ja viemään niitä eteenpäin yhtäläisesti. Tästä voi seurata se, että aloitteen sisällön lisäksi aloitteen etenemiseen vaikuttaa, kuka sen esittää. Erityisesti merkille pantavaa oli myös, että informaalien hierarkioiden muodostumisesta ei organisaatioissa puhuta, vaikka lähes kaikki aineistoni haastateltavat pystyivät tunnistamaan hierarkioiden muodostuneen ja kuvailemaan niiden rakennetta tai vaikutuksia.

Hierarkiat voivat aiheuttaa ongelmia

Osa vastaajista koki muodostuneet hierarkiat hiertävinä tai negatiivisina. Tämä saattaa olla ongelma organisaatiolle, sillä hierarkioiden toimivuuden kannalta on olennaista, että hierarkkiset erot koetaan oikeutetuiksi. Näin ollen itseohjautuvien organisaatioiden kannattaisi pohtia, millaisia informaaleja hierarkioita organisaatioissa on ja onko mahdollista formalisoida joitain toimintatapoja niin, että kriittiset resurssit tai yksilön ominaisuudet eivät anna tietyille yksilöille etua, joka koetaan epäreiluksi.

Vänttinen, N (2020), Does that sort of position even exist or is it completely imaginary?” – Hierarchy in Self-Managing Organisations. M.Sc. (Tech). Thesis. Aalto University.

Comments are closed.